WORK WITH ASIA'S LEADING SEXUAL HEALTH CLINIC

Thank you for your interest in getting involved with us! At PULSE, you’ll have the unique opportunity to work alongside our professional staff as partners.

We’re proud to offer a wide range of opportunities that go beyond regular volunteerism to help us take care of each other as we work together to improve the health and wellness of our community.

These are  available positions for Silom Head Quarter and other major branches like Sukhumvit, Phuket and Hatyai ;

 

Clinic Manager / ผู้จัดการสาขา

บทบาทและหน้าที่: กำกับดูแลวางแผนงานประจำวัน ช่วยจัดอัตรากำลังบุคลากรและปรับอัตรากำลังแต่ละวันให้เหมาะสม มอบงานภายในคลินิกที่ชัดเจน และติดตามความก้าวหน้าของงานที่มอบหมายให้กับหัวหน้างานและพนักงาน วางแผน ฝึกสอนงาน และให้ความรู้เกี่ยวกับการให้บริการ แก่พนักงานใหม่ ดูแลการรับเข้าออกของบุคคลากรทางการแพทย์ ช่วยวางแผนงานการตลาดเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายตามนโยบายบริษัท รับผิดชอบการวางแผนงานสาขาให้สอดคล้องกับนโยบาย/เป้าหมาย/แผนงานของผู้อำนวยการคลินิกและควบคุมดูแลพนักงานในสาขาของตนให้เป็นไปตามมาตรฐานงานคลินิก อนุมัติสั่งซื้อตามใบขอซื้อในแต่ละแผนก ติดต่อประสานงานกับองค์กรที่ให้การสนับสนุนจากภายนอก 

 

Medical Doctor / แพทย์ผู้มีใบประกอบวิชาชีพ

บทบาทและหน้าที่: ให้คำแนะนำ และการรักษา และให้การบริบาลดูแลรักษาแก่ผู้มารับการบริการอย่างถูกต้องเป็นไปตามแนวทางการปฏิบัติสำหรับดูแลรักษาโรคและตามหลักจริยธรรมการแพทย์ รักษามาตรฐานการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการ สนับสนุน ส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในด้านการรักษาภายในองค์กร มีมนุษยสัมพันธ์ มีใจรักในการดูแลสุขภาพของประชาชน มีความเป็นผู้นำ เข้าร่วมประชุมและอบรมรายไตรมาส ประชุมและอบรมประจำปีภายในประเทศและต่างประเทศ

 

Registered Nurse / พยาบาล

บทบาทและหน้าที่: ให้การบริการด้านพยาบาลแก่ผู้ที่มาใช้บริการตามคำสั่งแพทย์หรือผู้ให้คำปรึกษาทางการแพทย์ ดูแล ห้องตรวจ เตียงตรวจ  เครื่องมือ อุปกรณ์พิเศษที่ใช้ในการแพทย์ ให้เรียบร้อย ติดต่อประสานงานกับหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกคลินิก เข้าร่วมประชุมและอบรมรายไตรมาส ประชุมและอบรมประจำปีภายในประเทศและต่างประเทศ

 

Medical Counselor / เจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษา

บทบาทและหน้าที่: รับผิดชอบให้คำปรึกษา คำแนะนำ วิธีการดูแลตนเองแก่ผู้ป่วยหรือผู้ที่มารับการบริการให้เป็นตามมาตรฐานงานของคลินิก สนับสนุน ส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในด้านการรักษา ภายในองค์กร ช่วยจัดทำคู่มือการในการให้บริการผู้ป่วย เข้าร่วมประชุมและอบรมรายไตรมาส ประชุมและอบรมประจำปีภายในประเทศและต่างประเทศ

 

Medical Technologist / เจ้าหน้าที่เทคนิคการแพทย์

บทบาทและหน้าที่: รับผิดชอบ ให้คำแนะนำปรึกษาเกี่ยวกับวิธีการตรวจตัวอย่างเลือด สารคัดหลั่ง หรือสิ่งส่งตรวจอื่นๆที่ได้มาจากผู้ใช้บริการ แปลผลที่ได้จากการทดสอบสารคัดหลั่ง บันทึกผลและค่าที่ได้ต่างๆ พร้อมทั้งออกใบรายงานผลให้ถูกต้อง แม่นยำ เที่ยงตรง เพื่อนำผลมาใช้ในการวินิจฉัย ค้นหาสาเหตุ วิเคราะห์ความรุนแรง ติดตามผลการรักษา การป้องกันและเฝ้าระวังโรค ให้เป็นไปตามมาตรฐานงานของคลินิก เข้าร่วมประชุมและอบรมรายไตรมาส ประชุมและอบรมประจำปีภายในประเทศและต่างประเทศ

  

Reception and Public Relation / พนักงานต้อนรับและประชาสัมพันธ์ 

บทบาทและหน้าที่: รับผิดชอบ ต้อนรับ รับรองผู้ที่เข้ามาติดต่อองค์กร ทั้งที่เกี่ยวกับด้านการแพทย์ และที่ไม่เกี่ยวข้องกับด้านการแพทย์ ขอทราบชื่อและความประสงค์ของผู้มาติดต่อ  ประสานงาน อำนวยความสะดวก ให้เป็นไปตามความต้องการของผู้มาติดต่อ จัดทำและปฏิบัติงานด้านเวชระเบียนผู้รับบริการ  ลงทะเบียนเวชระเบียนผู้ป่วยที่มารับบริการ  ตรวจสอบสิทธิ  ค้นประวัติเดิม และส่งเอกสารด้านเวชระเบียนผู้รับบริการไปตามจุดบริการต่างๆ   ลงรับเวชระเบียนผู้รับบริการและจัดเก็บเวชระเบียนผู้รับบริการโดยการใช้โปรแกรมเวชระเบียนและการชำระเงิน ให้คำแนะนำข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับคลินิกและบริการในคลินิก เสนอโปรโมชั่นของคลินิก  การรับชำระเงินด้วยเงินสดและเครื่องรูดบัตร

 

Accounting & Finance Officer / เจ้าหน้าที่การเงินและการบัญชี 

บทบาทและหน้าที่: รับผิดชอบ การชำระค่าบริการของผู้มาใช้บริการ การตรวจสอบใบกำกับภาษีซื้อ ใบสั่งซื้อ ใบรับสินค้า ใบสำคัญจ่าย ตั้งหนี้ และจัดทำรายละเอียดประกอบงบต่างๆ เตรียมเอกสารการจ่าย การเตรียมเช็ค รับวางบิลและจ่ายเช็ค และติดตามใบเสร็จรับเงิน เพื่อให้ได้เอกสารที่ถูกต้อง ครบถ้วนและทันเวลา ติดต่อประสานงานสำนักงานบัญชีและหน่วงงานภาครัฐ ฯลฯ รับวางบิล ตรวจสอบเอกสารการวางบิล ใบรับส่งสินค้า ตรวจสอบใบสำคัญจ่ายและตั้งหนี้ ตรวจความครบถ้วนและความถูกต้องของเอกสาร ตรวจสอบจำนวนเงิน ลงบันทึกบัญชีในระบบ ตั้งหนี้ในระบบฯ ออกใบภาษี หัก ณ ที่จ่าย ทำรายละเอียดประกอบงบฯ ทำรายละเอียดบัญชี  เจ้าหนี้การค้า เงินทดรองจ่าย และตรวจสอบบัญชีในด้านจ่ายทั่วไป การคิดเงินเดือนและจ่ายเงินเดือนพนักงาน

 

IT & Data Management Officer / เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

บทบาทและหน้าที่: รับผิดชอบบันทึก ติดตาม และตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับโครงการที่เกี่ยวข้องกับคลินิกอย่างถูกต้องและรวดเร็ว รวมทั้งดูแลงานด้าน IT

 

Creative Designer / นักออกแบบสร้างสรรค์

บทบาทและหน้าที่: รับผิดชอบให้คําแนะนำ คำปรึกษา ออกแบบสื่อ สิ่งพิมพ์งานโฆษณา ออกแบบ/แก้ไขงานกราฟิก พัฒนาสื่อโฆษณาและสิ่งพิมพ์รูปแบบใหม่ ออกแบบกิจกรรมงานอีเว้นท์ ร่วมทำกิจกรรมสนับสนุนการตลาด ให้ความรู้และคำแนะนำทางด้านเทคนิคให้กับผู้ขาย

 

Peer Navigator / เจ้าหน้าที่ประสานงานย้ายสิทธิ์

บทบาทและหน้าที่: รับผิดชอบตรวจสอบสิทธิ์การรักษาให้ผู้รับบริการ ภายใต้ระเบียบของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักงานประกันสังคม สิทธิ์ข้าราชการ ฯลฯ ให้คำปรึกษาแนะนำผู้มารับบริการโดยการประเมินปัญหา วางแผนดำเนินการให้คำแนะนำเป็นรายบุคคล ทั้งทางด้านโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ แนวทางการรักษาด้วยยาต้านไวรัส ดำเนินการให้ผู้รับบริการ ได้รับ เริ่มยาต้านไวรัส ตามแนวทางที่กำหนด ติดต่อประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับสิทธิ์การรักษาที่ต่อเนื่อง รวมทั้งติดตามเพื่อการดูแลรักษาต่อเนื่อง 

 

Special Event Volunteer / อาสาสมัครโครงการพิเศษ

Training Required: Minimal

Commitment: One special event ( 3-4 hours in length) per month for a period of six months.

Role: PULSE hosts a wide array of community events through many of our available programs. Our socialite volunteers help with set up, serve as welcoming hosts during our events and assist with tear down when the events are over. A passion for creating and cultivating new events for our programs is especially appreciated!

 

Concierge: Welcome, Information and Registration Services Volunteer

Training Required: Moderate

Commitment: Two shifts per month for six months. Shifts are typically three to four hours in length and weekly or biweekly shifts are strongly recommended.

Role: Our concierge volunteers welcome guests as they arrive and go above and beyond to create a high level of satisfaction for anyone who is seeking services. In this role you might find yourself directing guests to services, having a conversation with a newcomer about what they can find at PULSE, helping guests set up appointments, or helping with registration. This position requires a high level of customer service, attention to detail and a willingness to serve in any capacity needed, including non-public facing tasks such as chart filing.

 

HIV/STI Test Counselor Volunteer

Training Required: Extensive (60+ hours spanning 8 weeks)

Commitment: One four hour shift per week, two weeks per month, for a period of one year.

Role: In addition to completing the HIV/STI test counselor training program, our licensed professional volunteers have the option to become providers of STI screening and treatment services under the supervision of our clinical services manager. 

60/4 Silom Road, Suriyawong, Bangkok

BTS Sala Daeng Exit 3, MRT Silom Exit 2
Tel: +6626525097, +66652371936  

Email: info.silom@pulse-clinic.com

OPEN DAILY  · Mon - Sun·  10AM - 7:00PM   

· Book An Appointment @ Silom ·  


Trendy Building, Sukhumvit 13, Bangkok 

Tel: +6621687459, +66959156385  

Email: info.nana@pulse-clinic.com

OPEN DAILY  ·  10AM - 7:00PM 
· Book An 
Appointment @ Sukhumvit ·


127/2 Ratuthit Songroipi Rd, Pa Tong, Phuket
Tel: +6676633368, +66952615282

Email: info.phuket@pulse-clinic.com

MONDAY  ·  10AM - 7.30PM  Emergency PEP,

                        Refill Medication only 

TUE - SAT  ·  10AM - 7:30PM Full Services 

· Book An Appointment @ Phuket ·  


61A, Jalan Sultan Ismail, Bukit Bintang, 50250
Tel: +60321102122 , +601165388678

Email: info.kl@pulse-clinic.com

MONDAY - FRIDAY  ·  11.00 AM - 07.30 PM

SAT ·  11.00 AM - 05.30 PM

· Book An Appointment  @ Kuala Lumpur ·


2F, 83 Wellington St, Central, Hong Kong
Tel: +85223898250 
Email: info.hk@pulse-clinic.com

                               OPEN MONDAY - FRIDAY  ·  11AM-7:30PM
                            · Book An Appointment @ Hong Kong
·  


 

Clients are strictly not allowed to use our address for mailing/shipping purpose.