การจัดการเกี่ยวกับพนักงานใหม่

www.pulse-clinic.com/mng          password: MNG2019

 

ผู้รับผิดชอบ

งาน

สถานที่

 

 

ผู้ช่วยผู้จัดการคลินิก

ประกาศรับสมัครแพทย์ full time/part time
ทุก ๆ
2 สัปดาห์

ThaiClinic.com/job

ประกาศรับสมัครพนักงานตำแหน่งต่าง ๆ

JobDB.com
facebook.com/PulseClinicBKK

ติดต่อประสานงานเพื่อนัดผู้สมัครมาสัมภาษณ์

Line
Email Address: info@silompulse.com

 

ผู้จัดการคลินิก
ผู้บริหาร
ฝ่ายบุคคล

สัมภาษณ์ผู้สมัครงานร่วมกัน

 

 

ห้องประชุม
พัลซ์ คลินิก สีลม

เจรจา ต่อรองเงินเดือนและสวัสดิการ

ประเมินผลการสัมภาษณ์ผู้สมัคร

ส่งแบบประเมินการสัมภาษณ์

ฝ่ายบุคคล

รวมคะแนนและรายงานผล
เตรียมการรับพนักงานเข้าทำงาน

พัลซ์ คลินิก

 

 

ฝ่ายบุคคล

ผู้บริหาร

ผู้จัดการคลินิก

ประชุมเตรียมการอบรมฝึกสอนพนักงานใหม่

 

ห้องประชุม
พัลซ์ คลินิก สีลม

จัดทำโครงการกำหนดรายละเอียด วันเวลา สถานที่

บุคคากรผู้ให้การอบรมและกำหนดค่าใช้จ่าย

เตรียมการอบรม

ติดต่อ lecturer ที่มีความเหมาะสมต่อหัวข้อที่สอน

Email, phone call, Line, etc

ผู้ช่วยผู้จัดการคลินิก

จองห้องพักและตั๋วเครื่องบินสำหรับ lecturer

websites

ประชาสัมพันธ์
ฝ่ายการตลาด

ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการฝึกอบรม

Facebook, Twitter,

ผู้จัดการคลินิก

จัดการอบรม

TBA (แล้วแต่ตกลง)

 

ฝ่ายบุคคล

จัดทำประเมินการฝึกอบรมและขอ feedback จากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

พัลซ์ คลินิก สีลม

รายงานผลการประเมินการฝึกอบรมต่อที่ประชุม

ฝ่ายบุคคล

ผู้บริหาร

ผู้จัดการคลินิก

ประชุมผลการประเมินการฝึกอบรม

พัลซ์ คลินิก สีลม

PULSE CLINIC Silom HQ Bangkok: 60/4 Silom Road, Suriyawong, Bangkok, Thailand  Tel: (+66) 95 915 6385  Email : info@silompulse.com 

 OPEN DAILY  ·  11.00 AM - 07.30 PM   ·   Last patient at 7.00 PM   ·   APPOINTMENT PREFERRED  ·   
TEXT & Like us anytime : https://www.facebook.com/PulseClinicBKK/

Clients are strictly not allowed to use our address for mailing/shipping purpose.