คลินิกแบบไหนที่"เรา"ต้องการ?

แบบสอบถามนี้เป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยระดับปริญญาตรี เรื่อง “พฤติกรรมการเลือกใช้สถานบริการทางการแพทย์ของกลุ่มชายรักชายในกรุงเทพมหานคร” ของนางสาวบุณยวีร์ พลายชุม นิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ นิสิตฝึกงานของพัลซ์คลินิก เพื่อต้องการทำความเข้าใจเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้ชีวิตและทัศนคติต่อการเลือกใช้สถานบริการทางการแพทย์และปรับปรุงการให้บริการเพื่อเข้าถึงกลุ่มประชากรชายรักชายในกรุงเทพมหานคร

โดยมีข้อความให้อ่านทั้งหมด 4 ตอน (รวม 43 ข้อ)

ตอนที่ 1 ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ตอบแบบสอบถาม

ตอนที่ 2 พฤติกรรมการใช้ชีวิต (Life style) (23 ข้อ)

ตอนที่ 3 ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพทางเพศ (13 ข้อ)

ตอนที่ 4 ทัศนคติต่อการเลือกใช้สถานบริการทางการแพทย์ (7 ข้อ)

โปรดตอบแบบวัดให้ตรงกับความเป็นจริงเกี่ยวกับตัวท่านมากที่สุด เพื่อประโยชน์ในทางวิชาการ

คณะผู้ทำการศึกษาทราบเป็นอย่างดีว่าการให้ข้อมูลในบางประเด็นเป็นเรื่องอ่อนไหว ดังนั้นคำตอบของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับและใช้ประโยชน์เพื่อการศึกษาวิจัยเพื่อการปรับกรุงคุณภาพการให้บริการแก่ประชากรชายรักชายเท่านั้น

60/4 Silom Road, Suriyawong, Bangkok

BTS Sala Daeng Exit 3, MRT Silom Exit 2
Tel: +66959156385  Email: info@silompulse.com

OPEN DAILY  ·  11.00 AM - 07.30 PM   
·   APPOINTMENT PREFERRED  ·  


Trendy Building, Sukhumvit 13, Bangkok
Tel: +66959156385  

Email: info@silompulse.com

OPEN DAILY  ·  11.00 AM - 07.30 PM   
·   APPOINTMENT PREFERRED  ·  


127/2 Ratuthit Songroipi Rd, Pa Tong, Phuket
Tel: +66 76 633 368

Email: pulsephuket@gmail.com

OPEN TUESDAY - SUNDAY  ·  11.00 AM - 07.30 PM   
·   APPOINTMENT PREFERRED  ·  


61A, Jalan Sultan Ismail, Bukit Bintang, 50250
Tel: +60 13 919 8604 

Email: info@silompulse.com

OPEN MONDAY - FRIDAY  ·  11.00 AM - 07.30 PM  
·   APPOINTMENT PREFERRED  ·  


2F, 83 Wellington St, Central, Hong Kong
Tel: +852 2389 8250 
Email: info.hk@pulse-clinic.com

OPEN MONDAY - FRIDAY  ·  11.00 AM - 07.30 PM   
·   APPOINTMENT PREFERRED  ·  


 

Clients are strictly not allowed to use our address for mailing/shipping purpose.