คลินิกแบบไหนที่"เรา"ต้องการ?

แบบสอบถามนี้เป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยระดับปริญญาตรี เรื่อง “พฤติกรรมการเลือกใช้สถานบริการทางการแพทย์ของกลุ่มชายรักชายในกรุงเทพมหานคร” ของนางสาวบุณยวีร์ พลายชุม นิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ นิสิตฝึกงานของพัลซ์คลินิก เพื่อต้องการทำความเข้าใจเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้ชีวิตและทัศนคติต่อการเลือกใช้สถานบริการทางการแพทย์และปรับปรุงการให้บริการเพื่อเข้าถึงกลุ่มประชากรชายรักชายในกรุงเทพมหานคร

โดยมีข้อความให้อ่านทั้งหมด 4 ตอน (รวม 43 ข้อ)

ตอนที่ 1 ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ตอบแบบสอบถาม

ตอนที่ 2 พฤติกรรมการใช้ชีวิต (Life style) (23 ข้อ)

ตอนที่ 3 ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพทางเพศ (13 ข้อ)

ตอนที่ 4 ทัศนคติต่อการเลือกใช้สถานบริการทางการแพทย์ (7 ข้อ)

โปรดตอบแบบวัดให้ตรงกับความเป็นจริงเกี่ยวกับตัวท่านมากที่สุด เพื่อประโยชน์ในทางวิชาการ

คณะผู้ทำการศึกษาทราบเป็นอย่างดีว่าการให้ข้อมูลในบางประเด็นเป็นเรื่องอ่อนไหว ดังนั้นคำตอบของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับและใช้ประโยชน์เพื่อการศึกษาวิจัยเพื่อการปรับกรุงคุณภาพการให้บริการแก่ประชากรชายรักชายเท่านั้น

PULSE CLINIC Silom HQ Bangkok: 60/4 Silom Road, Suriyawong, Bangkok, Thailand  Tel: (+66) 95 915 6385  Email : info@silompulse.com 

 OPEN DAILY  ·  11.00 AM - 07.30 PM   ·   Last patient at 7.00 PM   ·   APPOINTMENT PREFERRED  ·   
TEXT & Like us anytime : https://www.facebook.com/PulseClinicBKK/

Clients are strictly not allowed to use our address for mailing/shipping purpose.